پرتاب ماهواره ها

پاکستان قراره که که در 14 اگوست 2011 ماهواره ای بنام paksat 1r v را به فضا پرتاب کنه که در 38 درجه شرقی قرار خواهد گرفت و جایگزین ماهواره قیلی پاکستان بنام paksat میشه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: