نرم افزار iclass 9696&9797

اولی برای سری xpvr 9696

دومی برای سری hdmi

فایل های پیوست شده

نوع فایل: zip 29E3USB_CAS_2.zip (1.01 مگابایت)
نوع فایل: zip 29E3USB_CAS_HDMI.zip (1.01 مگابایت)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: