فرکانس جدید خراسان در اینتلست

فرکانس جدید شبکه های استانی
ماهواره اینتل 902
خراسان شمالی جنوبی رضوی وخراسان رضوی(تست شد)
 

10995v 9000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: