تغییر فرکانس پکیج absat در هاتبرد

دوستان عزیز پکیج absat کیفیت تصویر خود را بالا برده و

در رسیور های معمولی از دسترس خارج شده

فرکانسهای پکیج Absat به DVB-S2 تغییر یافتند
12692Horizontal275007/8QPSK
11681Horizontal275007/8QPSK
با این تغییر دو شبکه جدید HD به این پکیج اضافه شدندفرکانس

11681
ARTE HD
France 2 HD

همچنین شبکه جدید Lucky Jack هم به فرکانس 12692 اضافه شد.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: